T R I B O T E H N I K A   d.o.o.

za usluge, servisiranje i trgovinu

 

 

 

 

 

 

TRIBOTEHNIKA d.o.o.  nudi tvrtkama svih grana gospodarstva izradu:

    - tehničkih preporuka maziva i srodnih sredstava za konkretne primjene
    - izvještaja o statusu maziva i srodnih sredstava u konkretnim primjenama
    - planova podmazivanja za strojeve, postrojenja, strojne parkove i tvornice uz       mogućnost postavljanja na računalo
    - tehničko-dobavnih uvjeta za maziva, srodna sredstva i druge kemikalije

    - analiza stanja u primjeni maziva i srodnih sredstava sa prijedlogom       unapređenja rada
    - studija o složenim problemima primjene maziva i srodnih sredstava
    - elaborata za ishođenje vodopravnih dozvola sa pripadajućim pravilnicima i       operativnim planovima
    - planova gospodarenja otpadom sukladno Zakonu o otpadu.


TRIBOTEHNIKA d.o.o. nudi tvrtkama usluge obavljanja inženjerskih, tehničkih i organizacijskih poslova iz područja primjene maziva i srodnih sredstava, zaštite voda, zaštite okoliša i postupanja s otpadom radi provedbe zakonskih obveza i unapređenja rada kontinuirano kroz godinu, temeljem vrlo povoljnih godišnjih ugovora.

TRIBOTEHNIKA d.o.o. PONUDU OBAVLJANJA INŽENJERSKIH (TEHNIČKIH I ORGANIZACIJSKIH) POSLOVA IZ PODRUČJA PRIMJENE KEMIKALIJA, ZAŠTITE VODA I ZAŠTITE OKOLIŠA

temelji na:

   - posjedovanju znanja i dugogodišnjeg iskustva u proizvodnji, laboratorijskoj kontroli, razvoju i primjeni kemikalija koje uključuje i poznavanje i primjenu standarda i propisa iz zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite voda i zaštite okoliša općenito;
   - posjedovanju iskustvom razvijenog osjećaja za obavljanje bitnih i smislenih dijelova ugovorenih tehničkih poslova, na stručan, jasan, neutralan, neovisan i nepristran način, poštujući načela razmjernosti;
   - dokazanoj povjerljivosti obavjesti i podataka dobivenih tijekom obavljanja poslova na način kojim se štite interesi naručitelja usluga;
   -  razvijenom smislu za:
     • suradnju sa odgovornim i drugim radnicima na svim razinama organizacije,
     • uvid u postojeće stanje u pogonima.
     • timski rad kada je to potrebno (stručne grupe i povjerenstva), kao i
     • suradnju sa službama i tijelima državne uprave;
   -  praćenju zakonskih propisa i aktualnih zbivanja na razini prakse u zemlji i inozemstvu, praćenju stručne literature i časopisa, članstvu u strukovnim udruženjima, sudjelovanju u radu savjetovanja i simpozija;
   - služenju INTERNET-om za pretraživanje aktualnih informacija te uspostavu kontakata sa subjektima u zemlji i inozemstvu.