Tribotehnika d.o.o.

T R I B O T E H N I K A  d.o.o.  
za usluge, servisiranje i trgovinu

Fallerovo šetalište 22, Zagreb

tel / fax : +385/1-36-55-723, mob. : +385/91-36-55-723